Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

De betekenis van de volgende begrippen wordt hieronder even uitgelegd:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen u terug mag komen op uw aankoop in onze webshop (uw “herroepinsgrecht”);
Consument:
 als u uw aankoop privé hebt gedaan, en deze geen verband houdt met uw zakelijke activiteiten (uw bedrijf, uw beroep, etc.);
Dag: kalenderdag;
Herroepingsrecht: uw recht om binnen de bedenktijd af te zien van uw aankoop in onze webshop;
hylly: het bedrijf dat producten aan consumenten in de webshop aanbiedt, juridisch heet dat koop op afstand;
Overeenkomst op afstand: een contract tussen hylly en de consument die helemaal tot stand komt via een webshop;

Artikel 2 - Contactgegevens van hylly

Officiële naam: hylly B.V.
Handelsnaam: hylly
Vestigingsadres: Arkelstein 50, 2151 EH, Nieuw - Vennep
Telefoonnummer: 06-48481696
E-mailadres: service@hylly.nl

Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

KvK-nummer: 67732526
BTW-identificatienummer: NL857153419B01

Artikel 3 - toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van hylly en op elke overeenkomst gesloten via de webshop tussen hylly en de consument.

Voordat u een aankoop doet in de webshop, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u ter beschikking gesteld in pdf vorm en in online (html) vorm. De pdf vorm kunt u indien gewenst opslaan of printen. De tekst is in ieder geval ook altijd terug te vinden in de klantenservice van de webshop.

Artikel 4 - Het aanbod

Als een aanbod slechts tijdelijk is of onder voorwaarden gebeurt, staat dit er altijd duidelijk bij.

In de webshop staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van onze producten. Hiermee kunt u een goede beoordeling van onze producten maken. De foto’s in de webshop zijn zo realistisch mogelijk. Het is wel mogelijk dat de kleur van een product niet precies overeenkomt met de werkelijke kleur. hylly maakt gebruik van oude houtsoorten en geeft deze een tweede leven. Hout kan gescheurd zijn, gedeukt of niet helemaal recht. Dit draagt bij aan het karakter van het hout en is geen reden tot retour. Ook kleine vormveranderingen door vochtwerking op het hout is bij gebruik van oud hout geen voor ontbinden van de koopovereenkomst.

Soms zijn dingen te mooi om waar te zijn. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod (zoals een erg lage prijs) binden hylly niet, de consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

Op de website en in deze voorwaarden is de informatie te vinden over uw rechten en verplichtingen, zodat u weet waar u aan toe bent als u een aankoop in onze webshop doet.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u het bestelproces hebt doorlopen en uw bestelling hebt bevestigd.

hylly zal daarop u een e-mail sturen waarin de overeenkomst wordt bevestigd. Zolang u de email niet hebt ontvangen, kunt u de overeenkomst nog ontbinden door hylly een e-mail te sturen. Hierna kunt u uiteraard gebruik maken van uw herroepingsrecht.

hylly treft de juiste maatregelen om uw persoonlijke gegevens die u invoert in het bestelproces te beveiligen en om voor een veilige webomgeving te zorgen. Dit geldt in het bijzonder voor de betaalgegevens die online worden verstuurd.

hylly stuurt u uiterlijk bij de levering van uw bestelling de volgende gegevens (zodanig dat u ze zelf ook kunt opslaan):

 1. De voorwaarden van uw herroepingsrecht en hoe u hiervan gebruik moet maken;
 2. Bij gepersonaliseerde producten: het feit dat uw herroepingsrecht is uitgesloten;
 3. Informatie over eventuele garantie en service na aankoop;
 4. De prijs inclusief alle belasting en eventuele verzendkosten, de betaalwijze, en leveringsgegevens;

Artikel 6 - Herroepingsrecht

U mag de overeenkomst voor de online aankoop van uw product tijdens een periode van 14 dagen na ontvangst van uw producten ontbinden. Daar hoeft u geen reden voor te geven. Ontbinden doet u via een ingevuld modelformulier, of u stuurt ons een mail op service@hylly.nl

Artikel 7 - Jouw verplichtingen tijdens de bedenktijd

U mag onze producten tijdens de bedenktijd uitpakken om goed te bekijken of het product u bevalt en de werking (van bijvoorbeeld stopcontact of eventuele verlichting) te controleren. Let erop dat –als u het product wilt terugsturen- het product wel schoon en in ongeschonden staat blijft en de verpakking in goede staat.

U bent aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten

U kunt gebruik maken van uw herroepingsrecht door binnen de termijn een verzoek tot herroeping te verzenden naar service@hylly.nl, of in een mail aan service@hylly.nl te laten weten dat u af wilt zien van uw aankoop in de webshop.

Van hylly ontvangt u duidelijke instructies hoe het terugzenden werkt. In de meeste gevallen zal hylly uw retourzending zelf ophalen. Het product maakt u gereed voor retourzending met alles wat erbij was geleverd, in de originele doos en overige verpakking, en uiteraard in schone en ongeschonden staat.

In het geval dat u zelf voor retourzending moet zorgen, ligt het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht bij u. In andere gevallen ligt dit bij hylly. Zorg er dus voor dat u een verzendbewijs heeft.

U draagt zelf bij in de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product (€ 30,-) omdat het hier gaat om grote meubelen. Deze kosten worden indien van toepassing in mindering gebracht op het restitutiebedrag.

Artikel 9 - Verplichtingen van hylly bij herroeping

Als u ons per e-mail laat weten dat u van uw herroepingsrecht gebruik wil maken, zullen wij u melding zo snel mogelijk elektronisch bevestigen.

hylly zorgt voor een snelle afhandeling van de retourzending en een snelle terugbetaling (uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product) inclusief eventuele leveringskosten, min kosten voor de retourzending.

hylly gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalmethode welke u heeft gebruikt voor uw betaling.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Op het recht op herroeping is het volgende product uitgesloten:

 1. De persoonlijke om maat gemaakte hylly welke op uw verzoek wordt voorzien van maatwerk opties of afmetingen of andere producten die op verzoek van u worden aangepast.

Artikel 11 - De prijs

Prijzen worden niet verhoogd in de webshop tijdens de geldigheid van een aanbod (bijvoorbeeld een speciale actie), tenzij hylly een prijswijziging moet doorvoeren als gevolg van een ander BTW-tarief.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

hylly staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de kenmerken die hylly zelf heeft gecommuniceerd, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op dat moment geldende wettelijke bepalingen/overheidsvoorschriften.

Alle hylly producten vallen onder de standaard hylly fabrieksgarantietermijn van 12 maanden.

In de volgende gevallen komt aan u geen aanspraak op de garantie toe:

 • Oneigenlijk gebruik van de hylly door ruw gebruik of het gebruik van vloeistoffen op de hylly waardoor vlekken of schade ontstaat aan de hylly of de muur en of bank;
 • Het niet volledig open draaien van het stopcontact. Het doel van het draaiende stopcontact is het verbergen de stroomvoorziening. Het kan zijn dat het stopcontact uit zichzelf niet volledig rechtop komt te staan. Dit valt binnen de normale werking van een draaiend stopcontact. (Let wel; de eerste 12 maanden na dato aankoop behoort de draaiing van het stopcontact voldoende soepel te verlopen om ten minste 90 graden te zijn);
 • Schade door reparatie die niet is uitgevoerd door hylly of een door hylly aangewezen derde;
 • Er wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht aan het product;
 • Verkeerd onderhoud;
 • Als het product voor andere doelen is gebruikt dan waarvoor het product bedoeld is;
 • Slijtage en verkleuring door intensief gebruik of plaatsing in direct zonlicht.

Een door hylly verstrekte extra garantie beperkt nooit de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst hebt als hylly de overeenkomst niet goed nakomt.

Onder extra garantie wordt verstaan: iedere belofte die meer omvat dan de wettelijke verplichtingen van hylly in het geval hylly de overeenkomst niet goed nakomt.

 

Artikel 13 - Gebruik

hylly uitgevoerd met een stopcontact waardoor u voorzichtig om moet gaan met vloeistoffen rondom het geopende stopcontact. In gesloten toestand is het stopcontact naar beneden gericht waardoor vloeistoffen niet in het stopcontact kunnen lopen. hylly is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door vloeistoffen. Vloeistof vlekken, of problemen met de stroomvoorziening door vocht vallen dan ook geheel buiten de garantie en overeenkomst met hylly. Het plaatsen van een glazen, flessen, vazen of ander soortige houders van vloeistoffen is op eigen risico en vlekken druppels of kringen door vloeistoffen of oneigenlijk gebruik vallen buiten de garantie. Gebruik voor glazen een onderzetter indien u geen risico wilt lopen op kringen.

hylly meubelen staan tussen uw bank en de muur. Bij normaal gebruik zullen zowel de muur als bank onbeschadigd blijven. De hylly is voorzien van beschermdopjes voor de muur waardoor deze bij normaal gebruik geen schade aan uw muur toebrengt.

De hylly staat direct tegen de bank aan en zal deze niet beschadigen bij normaal gebruik van de bank. In geval van grote wrijving door veel schuiven met de bank of kussens van de bank langs het hout kunnen er mogelijk sporen van de wrijving tussen het hout en uw bank zichtbaar worden. hylly is in geen enkel geval verantwoordelijk voor vervorming of beschadiging van uw bank door het plaatsen en gebruiken van de hylly.  

Artikel 14 - Levering en uitvoering

hylly voert de bestellingen in de webshop heel zorgvuldig uit.

De levering wordt gedaan op het adres dat u zelf hebt gecommuniceerd aan hylly.

hylly voert de gedane bestellingen zo snel mogelijk uit en houdt zich aan de gecommuniceerde levertijden. Als de bezorging is vertraagd of als een bestelling niet of slechts deels kan worden uitgevoerd dan ontvangt u hierover zo snel mogelijk bericht. U mag dan de overeenkomst zonder kosten ontbinden. In dit geval zal hylly door u betaalde bedragen zo snel mogelijk terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij hylly tot het moment van bezorging aan u (of een vooraf aangewezen en aan hylly bekend gemaakte vertegenwoordiger) tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 15 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald bij de bestelling/ in de overeenkomst, moet u de bestelling betalen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn (en zonder bedenktermijn binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst).

U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan hylly te melden.

Artikel 16 - Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de manier waarop uw bestelling en/of levering is uitgevoerd, horen wij dat graag zo snel mogelijk van u. U kunt hiervoor het beste een e-mail sturen naar service@hylly.nl met een duidelijke omschrijving van uw klacht.

hylly beantwoordt deze e-mails binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen. Als de behandeling een langere tijd nodig heeft, laat hylly dit weten.

Artikel 17 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

hylly heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn gelden pas als ze zijn bekendgemaakt door hylly en slechts door overeenkomsten die vanaf het moment van wijziging en bekendmaking worden aangegaan tussen hylly en u.